• Lên phát đồ điều trị cho từng loại

• Sử dụng phòng Lab để đánh giá tình trạng sức khỏe, xét nghiệm bệnh phẩm

• Các công việc khác theo yêu cầu