Vận hành chung

Hạng mục công việc định kỳ

- Đảm bảo vệ sinh cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường tại khu vực phục vụ khách/ khu văn phòng đạt tiêu chuẩn

Hạng mục công việc phát sinh

- Kết hợp với các bộ phận liên quan xử lí các sự cố phát sinh trên sân một cách kịp thời , có phương án cứu nạn nhanh chóng, hiệu quả để đảm bảo chất lượng dịch vụ trong phạm vi của mình

- Đề xuất các giải pháp và báo cáo lên CBLĐ lên cấp trên trong trường hợp ngoài khả năng xử lý để nhận được chỉ đạo kịp thời

- Thực hiện báo cáo và các công việc phát sinh theo phân công của CBLĐ cấp trên

2. Đảm bảo chất lượng Cỏ - CQMT

- Kiểm soát chất lượng cảnh quan môi trường

- Trồng/ Dán/ Cắt tỉa mép Bunker, cào bunker đảm bảo chất lượng cảnh quan